راه حل هاي ما

مناسب ترين راه کار را متناسب نياز خود انتخاب نماييد . ما تا اجراي کامل شما را پشتيباني مي کنيم .(در صورتي که محصول خود را مي شناسيد به بخش محصولات مراجعه نماييد)

    ارزیابی ریسک

    در فاز محاسبه اولیه و یا املاک ساخته شده می توان پی برد ملک مورد نظر تا چه حد در برابر حوادث احتمالی مقاوم می باشد و قطعا در هر دو صورت روشهایی علمی برای رسیدن به مقاومت مورد نظر پیشنهاد می گردد. ارزیابی ریسک زلزله و ارایه راه حل مناسب محاسباتی و اجرایی یکی از راه حلهای هوبه در جهت ایجاد بیشترین کیفیت می باشد.